EDUCATION

 

Ph.D., 1999                 Ph.D. in Humanities with Highest Honors, Philology Department, University of Silesia, Katowice (Poland)       

 

BA./M.A., 1993          Major in Philology with Highest Honors (Individual Track),  University of Silesia, Katowice (Poland)

 

 

PROFESSIONAL APPOINTMENTS

 

2004-present      Montclair State University, Department of Classics and General Humanities, Adjunct Professor

 

2014-present      Montclair State University, Honors Program, Adjunct Professor

 

2013- 2015          Montclair State University, Institute for the Humanities, Assistant Director

 

2004-2006           Montclair State University, Foreign Languages Department, Adjunct Professor

           

2000-2004           University of Silesia (Poland), Department of Cultural Studies and Department of Eastern Slavic Philology,                                                      Assistant Professor

 

 

PUBLICATIONS

 

Books

2000                   Wczesna twórczość Josifa Brodskiego. (The Early Poetry of Joseph Brodsky.) Katowice: Śląsk.

 

Edited Volumes

2000                   Brodski w analizach i interpretacjach. (Brodsky in Analysis and Interpretation.) Katowice: Śląsk. Editor with Piotr Fast.

 

 

Refereed Journals Articles

 

2019                “Comedy of the Studio: Daguerreotype, Or I Know All These Faces (1850) by                             

                          Vladimir Sollogub and Peter Karatygin.”  Interdisciplinary Literary Studies. 21.3.  pp. 320-337.

 

2016                “Remarks on the Literary Portrait of the Photographer and Death.” 

                         Interdisciplinary Literary Studies. 18.3. pp. 372-394.

 

                        “Discovering Fear through the Camera Shutter (2004).” Situations 9.2. pp. 7-24.

 

2007                “How to Read a Photograph: Analyzing the Poem ‘Мы жили в городе...’ (‘A Photograph’) by Joseph Brodsky.”                                                Przegląd Rusycystyczny 117.1. pp. 58-71.

 

2006                “Представление Josifa Brodskiego: synteza poezji i fotografii.” (Joseph Brodsky's Представление: At the                                                     Crossroads of Poetry and Photography.) Przegląd Rusycystyczny 113.1. pp. 36-50.

 

2003                “Forma jako temat. Psalmy i Metody Gienricha Sapgira.” (“A Form as a Theme. The Psalms and The Methods                                                by Gienrich Sapgir.”) Wielkie tematy kultury. Slavica Wratislaviensia CXXII. Eds. A. Paszkiewicz, Ł. Kusiak-                                                        Skotnicka. pp. 315-320.

 

                        “Fotografia w poezji – poezja w fotografii. Na przykładzie twórczości Josifa Brodskiego.” (Photography in Poetry – Poetry                              in Photography. On the Example of Joseph Brodsky’s Work.)  Przegląd Rusycystyczny 102.2. pp. 60-70.

 

2001                “Miasto w poezji Josifa Brodskiego. Motyw statuy.” (The City in Joseph Brodsky’s Poetry. The Motif of a Statue.) Slavica                                Wratislaviensia CXV. Eds. K. Galon-Kurek, E. Studziżba-Komisaruk. pp. 209-214.

 

1998                “Pokolenie literackie lat sześćdziesiątych wobec problemu nowej epoki. Analiza wybranych aspektów wczesnej poezji                                    Josifa Brodskiego.” (The Literary Generation of the 60’s. in the Face of the New Epoch. The Analysis of the Selected                                    Aspects of Joseph Brodsky’s Early Poetry.) Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 19. Ed. Barbara Stempczyńska.

                          pp. 65-78.

 

1996                “Poeta w kulturze. Próba lektury wiersza Josifa Brodskiego ‘Стихи на смерть Т. С. Элиота.’” (“The Poet in Culture. The                                Analysis of the ‘Poem Стихи на смерть Т. С. Элиота’ by Joseph Brodsky.”) Przegląd Rusycystyczny 73-74.1-2. pp. 7-17.

 

1994                “Moskwa 2042 Władimira Wojnowicza: science-fiction czy powieść rozrachunkowa.” (Moscow 2042 by Vladimir Voynovitch:                            Science Fiction or Literature of Retribution.) Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 18. Ed. Barbara Stempczyńska.

                          pp. 67-72.

 

1993                “Formy antyczne w liryce Josifa Brodskiego.” (Ancient Forms in Joseph Brodsky’s Poetry.) Rusycystyczne Studia                                              Literaturoznawcze 17. pp. 131-139. 

 

1992                “Aluzja literacka w opowiadaniu Vladimira Nabokova ‘Muzyka.’”(Literary Allusion in Vladimir Nabokov’s Short Story                                       ‘Music.’) Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 16. pp. 28-34.

 

1991                “‘Wielka elegia dla Johna Donne'a’ Josifa Brodskiego w świetle liryki Johna Donne’a.” (‘Elegy for John Donne’ by Joseph                            Brodsky in the Style of John Donne’s Poetry.) Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 15. pp. 105-120. 

 

Book Chapters

 

2017                  “W studio komedii: ‘Dagerotyp albo wszystkie znajome twarze.’ Władimira Sołłoguba i Piotra Karatygina (1850).” (The                                    Comedy of the Studio: ‘The Daguerrotype or I Know All These Faces’ by Vladimir Sollogub abd Piotr Karatygin.)                                            Odkrywanie Peryferii: Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej. Eds. Marta Ziętkiewicz, Małgorzata

                            Biernacka. Warszawa: Stowarzyszenie Liber pro Arte 2017. pp. 61-74.

 

                          “Powrót poety: o filmie Andrieja Chrżanowskiego ‘Półtora pokoju, czyli Sentymentalna podróż do ojczyzny.’” (The Return                              of the Poet: About Andrey Khrzhanovsky’s Film ‘A Room and a Half.’) Od Puszkina do Brodskiego: Adaptacje Literatury                                Rosyjskiej. Ed. Joanna Wojnicka. Kraków: Ekran 2017. pp. 375-393.

 

                          “‘Пальто с хлястиком’ Михаила Шишкина: писатель в поисках утраченных фотографий.” (‘The Half-Belt Overcoat’                                  by Mikhail Shiskhin: A Writer in Search of Lost Photographs.) Знаковые имена современной русской литературы:                                      Михаил Шишкин. Eds. Анна Скотницка и Януш Свежы. Krakow: Scriptum. pp. 277-287.

 

                           “О функционировании «словесных фотографии» Иосифа Бродского в переводах: Открытка от поэта.” (Joseph                                     Brodsky's “Verbal Photographs:” A Postcard from the Poet.) Проблемы каноничности русской литературы: теория,                                 эволюция, перевод. Eds. К. Ястшембска, М. Охняк, Э. Пилярчик. Krakow: Scriptum. pp. 151-162.

 

2012                   “How to Read a Poetic Photo-Text.” Text and Image in Modern European Culture. Eds. Natasha Grigorian, Thomas                                       Baldwin, and Margaret Rigaud-Drayton. West Lafayette: Purdue University Press. pp. 157-170.  

 

                          “ Как прочитать фотографию. Анализ стихотворения ‘Мы жили в городе цвета окаменевшей водки’/’A                                                     Photograph.’” (How to Read a Photograph: Joseph Brodsky's poem ‘A Photograph.’) Иосиф Бродский: проблемы                                     поэтики: сборник научных трудов и материалов. Eds.: А. Г. Степанов, И. В. Фоменко, С. Ю. Артёмова. Москва:                                     Новое Литературное Обозрение. pp. 244-254.

 

2011                   “A Three-Eyed Monster: The Picture of a Photographer in World Literature.” Monstrous Deviations in Literature and the                               Arts. Eds. Cristina Santos and Adriana Spahr. Oxford: Inter-disciplinary Press. pp. 225-42.

 

2004                   “Gienricha Sapgira dialog z pustką.” (Gienrich Sapgir’s Dialog with Emptiness.) Dialog, gra, intertekst w literaturach                                       wschodniosłowiańskich. Ed. Halina Mazurek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. pp. 15-160.

 

2003                   “Бродский- эссeист.” (Brodsky-Essayis.). Od słowa do znaczenia: studia o języku i literaturze. Ed. Wacław M. Osadnik,                                   Piotr Fast. Katowice: Śląsk. pp.135-153.

 

2002                   “Esej jako komentarz i autokomentarz. Raz jeszcze o klasycyzmie i nowatorstwie w twórczości Josifa Brodskiego.” (An                                     Essay as a Comment. Once again about Classical and Novel Features in Joseph Brodsky’s Work.) Idee i Poetyki. Ze                                       studiów nad literaturą rosyjską. Ed. Barbara Stempczyńska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

                             pp. 166-175.

 

2000                  “Город-лабиринт в поэзии Иосифа Бродского.” (The City as a Maze in Joseph Brodsky’s Poetry.) Brodski w analizach i                                interpretacjach. Eds. Piotr Fast, Joanna Madloch. Katowice: Śląsk. pp. 31-42.

 

1999                  “Kreowany obraz poety we wczesnej twórczości Josifa Brodskiego.”(The Created Image of the Poet in Joseph Brodsky’s                                Early Poetry.). Od symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej. Ed. Barbara Stempczyńska. Katowice:                              Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. pp. 116-130.

 

1996                  “Jewgienij Rejn - tragiczny elegik?” (Jewgienij Rejn – the Tragic Elegy Writer?) Pisarze nowi, zapomniani, odkrywani na                                  nowo. Eds. Piotr Fast, Anna Skotnicka-Maj. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. pp. 151-161.

 

1995                  “Puszkinowska plejada: nowa poezja leningradzka lat sześćdziesiątych.” (Pushkin’s Pleiades: the new Leningrad Poetry of                              the 60’s.) Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje. Ed. Barbara Stemczyńska. Katowice: Wydawnictwo                                            Uniwersytetu Śląskiego. pp. 218-228.

 

1994                  “Motyw Imperium w poezji Josifa Brodskiego.” (The Empire Motifin Joseph Brodsky’s Poetry.) Pisarz i władza. (Od                                          Awwakuma do Sołżenicyna). Ed. B. Mucha. Łódź: Wydawnistwo Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 234-241. 

 

1993                  “Ironia jako kategoria estetyczna i jako figura retoryczna w wierszach Josifa Brodskiego.” (Irony as an Esthetic Category                                  and as a Rhetoric Figure in Joseph Brodsky’s Poems.) O Brodskim. Studia. Szkice. Refleksje. Ed. Piotr Fast. Katowice:                                    Śląsk. pp. 149-160.

 

 

 

Book Reviews

 

2016                   Review of Owen Clayton (2015). Literature and Photography in Transition (1850-1915). Palgrave. The Comparatist Volume                             40, October. pp. 367-369.

 

2015                   Review of Iosif Brodskii (2015). Полторы комнаты/Poltory komnaty. Trans. Maksim Nemtsov. Photographs by Boris                                        Smelov. Lenizdat. Slavic and East European Journal Volume 59.4. pp. 634-636.

 

2013                   Review of Kizny, Tomasz and Dominique Roynette (2013). Wielki Terror: 1937-1938. (The Great Terror: 1937-1938.) Agora                              SA. Slavic and East European Journal Volume 57.4. pp. 699-701.

 

2004                   Review of Joseph Brodsky: Conversations. Ed. C.L. Haven (2002). University Press of Mississippi. Przegląd Rusycystyczny                              108.4. pp. 115-116.

 

2001                   Review of MacFadyen, David (1988). Joseph Brodsky and the Baroque. McGill-Queen’s University Press. Przegląd                                          Rusycystyczny 93.1. pp. 82-84.

 

1998                   Review of Полухина, Валентина (1997). Бродский глазами современников. Звезда.  Przegląd Rusycystyczny 1-2.

                           pp. 173-174.

 

Manuscripts in Preparation

 

The Camera Trickster: The Photographer in Fiction. Book

 

Web-Based Publications

 

2010                “The Monstrous Eye (Set at f/5.6)”

                          www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2010/08/jmadlochpaper.pdf

 

Other Publications

 

1994                “Czy można powstrzymać czas? Próba lektury Elegii rzymskich Josifa Brodskiego.” (Can Time be Stopped? A Reading of                              The Roman Elegies by Joseph Brodsky.) Rosyjska Ruletka. Almanach Koła Naukowego Rusycystów 1. Ed. B. Białucha, J.                                Madloch, A. Skotnicka-Maj, G. Wilk. Katowice: Śląsk. pp. 54-59.

 

                         “Josif Brodski w Polsce” (Josif Brodski in Poland.) Rosyjska Ruletka. Almanach Koła Naukowego Rusycystów 1. Ed. B.                                    Białucha, J. Madloch, A. Skotnicka-Maj, G. Wilk. Katowice: Śląsk. pp. 107-110.

 

 

AWARDS AND FELLOWSHIPS

 

2018                 Professing Excellence Award for Meaningful Impact, Montclair State University.

 

2011-2012        Engaged Teaching Fellow, Montclair State University.

 

2000                 The Rector’s Award of The University of Silesia for the book Wczesna twórczość Josifa Brodskiego.

 

1999                 The Second Prize, Best Dissertation Devoted to Eastern Problems, The Warsaw School of Economics and The Association                            Poland-East.

             

 

INVITED TALKS

 

1998                “Иосиф Бродский в Силезии.” (Joseph Brodsky in Silesia.) Polish Institute in Moscow (Russia). October 10.

 

 

CONFERENCE ACTIVITY AND PARTICIPATION

 

Panels organized

 

2015                The Many Dangers of Photography: The Image of Photography in Literature. NeMLA annual convention. Toronto,

                        April 30 - May 3.

 

2014                Trickster: (Re-)constructing the World from its Edges. NeMLA annual convention. Harrisburg, PA, April 3-6.

 

2009                Comparative Literature Section (open topic). SCMLA annual convention. Baton Rouge, October 29-31.

 

2008                Slavic and Eastern European Section (open topic). SCMLA annual convention. San Antonio, November 6-8.

 

Papers Presented

 

2019                “Time and Medical Professional Portraiture in 19th and early 20th Centuries.”Chronicity and Crisis: Time in the

                         Medical Humanities. Montclair, NJ: Montclair State University, October 25-26. 

 

2018                “The Vulnerability of Knowledge in the Face of an Absent Image.” Images in the Post-Truth Era:                                                                       Photography in Academic Research. London: Birkbeck University, September 6-8.

 

2017                “Dead and Alive: Re-writing the History of Medicine with Photography.”  The Anatomy of the Image:  Perspectives on the                           (Bio)medical Body in Science, Literature, Culture and Politics. Melbourne (Australia): Monash University,
                         February 16-18.

 

                        “Defeating Death with the Camera: The Thanatographic Photographer in the 1800s.” Nineteenth Century Studies                                        Association Conference, Charleston February 1-4.

 

2016                “The Comedy of the Studio: Vladimir Sollogub’s and Petr Karatygin: The Daguerreotype, or I Know All These Faces.”                                   International Conference Discovering “Peripheries”: Photographic Histories in Central and Eastern Europe.

                         Society “Libe pro arte” in collaboration with Polish Association of Photography Historians, May 31-June 1.

 

                           “Проза Михаила Шишкина в поисках утраченных фоторафий. ” (Mikhail Shiskhin Proze in Search of Lost                                                    Photographs.) I Международная научная конференция Знаковые имена цовременной русской литературы:                                           Михаил Шишкин. Krakow (Poland): Jagiellonian University, May 19-21.

 

                       “Photography Kills: Death by the Camera.” ACLA annual convention, Boston, March 17-20.

 

2015               “О функционировании «словесных фотографий» Иосифа Бродского в переводах: Открытка от поэта.” (Verbal                                        Photographs of Joseph Brodsky: A Postcard from the Poet.)  I Международная научная конференция Русская                                           литература в переводах на иностранные языки. Русский Литературный Канон: Центры и Периферии. Krakow                                      (Poland): Jagiellonian University, October 22-23.

 

                       “This Ridiculous Photographer: The Portrait of the Photographer in Nineteenth-century Satire.” Rethinking Early                                             Photography, Lincoln. UK, June 16-17.

 

                       “Seeing People and Killing People: The Photographer and Her Camera in Robert Eversz ‘Nina Zero” Series.” NeMLA                                    annual convention, Toronto, April 30-May 3.

 

                        “Death by Photography in Michel Tournier’s ‘Veronica’s Shrouds.’” MLA annual convention, Vancouver, January 8-11.

 

2014                “The Vulnerability of a Non-Existent Photograph.” (Pecha kucha presentation). MLA annual convention,                                                            Chicago, January 9-12.

 

2013                “Joseph Brodsky and Photography.” NeMLA annual convention, Boston, March 21-24.

 

2012                “Thanatography of Amanda Palmer: Biography as Death.” ACLA annual convention, Providence, March 29-April 1.

 

                        “Horror of Photography and the Photographer's Horror.” MLA annual convention, Seattle, January 5-8.

 

2011                “Horrors of Photography.” MAPACA annual convention, Philadelphia, November 3-5.

 

2010                “Do You Believe In Photography.” The Image Conference, Los Angeles, December 2-3.

 

                        “The Monstrous Eye (Set at f/5.6).” 8th Global Conference: Monsters and the Monstrous, Oxford (UK), September 19-22.

 

2009                “The Meaning of a Photo-text in the Context of Popular Culture.” MAPACA annual convention, Boston, November 5-7.

 

                        “The Challenge of a Hybrid: How to Read a Poetic Photo-Text.” ACLA annual convention, Boston, March 26-29.

 

2008                “A Photographer: from the Trickster to the Monster.” SCMLA annual convention, San Antonio, November 6-8. 

 

                        “A Photographer Ridiculed. The Portrait of a Photographer in Romance Language Literature.”  At Whom Are We                                           Laughing? Humor in Romance Language Literatures. Hofstra University, Hempstead. April 10-12.

 

                        “A Three-Eyed Monster: The Picture of a Photographer in World Literature.” NeMLA annual convention Buffalo, April 10-                             13.

 

2007                “How to read a photograph: Analyzing the poem ‘Мы жили в городе...’ (‘A Photograph’) by Joseph Brodsky.”  SCMLA                                 annual convention, Memphis, November 1-3.

 

2006                “Joseph Brodsky’s Представление: At the Crossroads of Poetry and Photography.” SCMLA annual convention, Dallas,                                 October 26-28.

 

                        “How to read a photo-text? On the example of Joseph Brodsky's Представление.”  BASEES annual convention,                                           Cambridge (UK), April 1-3.

 

2005                “Joseph Brodsky’s Представление: At the Crossroads of Poetry and Photography.” AATSEEL annual convention,                                           Washington D.C., December 27-30. 

 

2003                “Gienricha Sapgira dialog z pustką.” (Gienrich Sapgir’s Dialog with Emptiness.) International Conference: Dialog, Game,                              and Intertext in the Eastern Slavic Literatures, Uniwersytet Śląski, Katowice (Poland), May 15-16.

 

2001                “Gatunek jako temat: Psalmy i Metody Gienricha Sapgira.” (“A Genre as a Theme: The Psalms and The Methods by                                       Gienrich Sapgir.”) International Conference: Great Cultural Topics in Slavic Literatures, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław                             (Poland), November 23-25.

 

                        “Fotografia w poezji – poezja w fotografii. Na przykładzie twórczości Josifa Brodskiego” (“Photography in Poetry – Poetry                            in Photography. On the Example of Joseph Brodsky’s Work.”)  International Conference: Portrait – Nude – Still Life in                                  Everyday Life, Culture/Language, and Art/Literature, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warsaw (Poland),                                         October 18-24.

 

2000                “Город-лабиринт в поэзии Иосифа Бродского.” (“The City as a Maze in Joseph Brodsky’s Poetry.”) BASEES annual                                    convention, Cambridge (Great Britain), April 6-8.

 

1999                “Чужой в городе. Избранные мотивы творчества Иосифа  Бродского.”  (“The Stranger in the City. Selected Themes                                of Joseph Brodsky’s work.”) International Conference: Russian Literature and its Others, University of Erfurt (Germany),                                December 10-12.

 

                        “Miasto w poezji Josifa Brodskiego. Motyw statuy.” (“The City in Joseph Brodsky’s Poetry. The Motif of a Statue.”)                                         International Conference: Great Cultural Topics in Slavic Literatures, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Poland),                                             November 18-19.

 

1998                “Poeta w kulturze. Próba lektury wiersza Josifa Brodskiego ‘Стихи на смерть Т. С. Элиота.’” (“The Poet in Culture. The                              Analysis of the Poem ‘Стихи на смерть Т. С. Элиота’ by Joseph Brodsky.”) National Conference: Russian Traces of                                      Andrzej Drawicz, Uniwersytet Opolski, Opole (Poland), May 22.

 

1994                “Motyw Imperium w poezji Josifa Brodskiego.” (“The Empire Motif in Joseph Brodsky’s Poetry.”) National Conference:

                         The Writer and Power, Uniwersytet  Łódzki, Łódź (Poland), The Writer and Power. June 7-8.

 

1993                “Ironia jako kategoria estetyczna i jako figura retoryczna w wierszach Josifa Brodskiego.” (“Irony as an Esthetic Category                              and as a Rhetoric Figure in Joseph Brodsky’s Poems.”) International Conference on Joseph Brodsky, Uniwersytet Śląski,                              Katowice (Poland), June 21.

 

CAMPUS AND DEPARTMENTAL TALKS

 

2013                “On Photography.” Talk for general Humanities students and faculty, Montclair State University. April 24.

                       

2012                “How I Picture it? Teaching Mythology with Visual Aids.” 3rd Annual University Learning and Teaching Showcase, Montclair                          State University. May 2.

 

 

 

 

TEACHING EXPERIENCE

Montclair State University, Adjunct Professor

 

Great Books I (Honors Program) (Fall 2015-2019)

Great Books II (Honors Program) (Spring 2015-2020)

General Humanities II (Fall 2012-Spring 2020)

General Humanities II (fully on-line course) (Winter 2014, Winter 2015, Spring 2016)

Troy and the Trojan War (Fall 2019)

Photography: A New Lens on the Humanities (Spring 2015)

Mythology (Fall 2005-Fall 2014)

Mythology (hybrid course) (Spring 2013)

Russian Culture and Civilization (Spring 2005, Fall 2004)

Beginning Russian (Spring 2005)

American History after 1876 (Spring 2019)

 

Drew University, Adjunct Professor

 

Intermediate Russian (Fall 2013)

 

University of Silesia, Assistant Professor

 

Theory of Literature (Fall 2000, Spring 2003)

Analysis of a Work of Literature (Spring 2001, Fall 2001, Spring 2002)

World Literature (Fall 2000, Spring 2002, Fall 2002)

The History of Ancient Cultures and Ancient Literature (Spring 2002, Spring 2003)

Masterpieces of World Literature (Spring 2003, Fall 2002)

Masterpieces of Russian Literature (Fall 2000, Spring 2001)

History of Russian Literature (Spring 2001, Fall 2001)

Contemporary Russian Literature (Fall 2002, Spring 2003)

 

University of Silesia, Graduate Student and Instructor

 

Russian Language at all Levels (Fall 1995-Spring 2000) 

Practical Translation (Polish-Russian, Russian-Polish) (Fall 1995-Spring 2000) 

Translation for Specialists (Fall 1995-Spring 2000) 

 

 

SERVICE TO THE PROFESSION

 

Editorial Work in Professional Journals

 

1997- present  Przegląd Rusycystyczny, quarterly journal. Sosnowiec, Poland. Editor with Piotr Fast and Michal Sarnowski.

 

2001                The International Journal of the Image, Volume 1, Issue 1. Associate Editor.

 

1994                Rosyjska Ruletka. Almanach Koła Naukowego Rusycystów 1.  Katowice: Śląsk. Editor with Barbara Białucha, Anna Skotnicka-Maj, and Grażyna Wilk. 

 

 

COMMUNITY OUTREACH

 

Montclair State University as Assistant Director for Institute for Humanities

 

2015                “Why Learn?” Interdisciplinary panel for campus and community, April 29.         

 

                        “World Mythologies Day.” A half-day program for high school teachers, April 10.

                                                           

                        “French Day.” A half-day program designed for high school students and teachers, February 7.

                       

2014                “Philosophy in the Schools Day/Religions of the World Day.” A half-day program for high school students and                                                teachers, December 5.

 

                         “Spanish Day.” A half-day program designed for high school students and teachers, November 21.

 

                         “Classics Day.” A half-day program designed for high school students and teachers, October 31.

 

                         “American Dream, American Reality.” A half-day program for high school teachers, April 11.

 

                         “Nature or Nurture?” Interdisciplinary panel for campus and community, April 9.

 

                         “Spanish Day.” A half-day program designed for high school students and teachers, March 28.

                       

                         “French Day.” A half-day program designed for high school students and teachers, March 21.

 

2013                “Philosophy in the Schools Day/Religions of the World Day.” A half-day program for high school students,                                                      November 15.

 

                         “‘The local is the only universal:’ William Carlos Williams in New Jersey,” and “Philip Roth: Newark and                                                             Beyond.” A one-hour presentation for campus and community, November 7.

 

                        “Classics Day.” A half-day program designed for high school students and teachers, October 25.

 

                        “‘Talk About a Dream:’ Bruce Springsteen's American Vision: from New Jersey to the World.” A one-hour                                                         presentation for campus and community, October 9.

 

Montclair State University (other involvement)

 

2016                Official Photographer for Euripides’ Andromache, organized by the MSU Greek theater Group, April 19-22.

 

2015                Official Photographer for Euripides’ The Bacchae, organized by the MSU Greek theater Group, April 22-24.

 

2014                Official Photographer for Sophocles’ Antigone, organized by the MSU Greek Theater Group, April 24-25.

 

Drew University

 

2013                Juror for the “Olympiada of Russian Language.” Drew University, April 17.

 

 

University of Silesia

 

1999-2001       Advisor for students in Inter-Faculty Individual Studies in Humanities. University of Silesia (Poland).

 

1993-1997       Advisor for the Students of Russian Club. University of Silesia (Poland).